Statuten Duikteam Miramar Groningen

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 1 augustus 1968, nr 148

Nr. 918. Vereniging: Duikteam Miramar te Groningen

Naam + Zetel

De vereniging draagt de naam: Duikteam Miramar, en is gevestigd te Groningen.

Duur:

De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen vanaf de dag der oprichting,
zijnde 13 mei 1966, derhalve eindigende 12 april 1996​

Doel:

De vereniging stelt zich ten doel :
1. De beoefening en bevordering van de duiksport
2. Waar nodig en wenselijk op andere wijze bij te dragen tot de vorming en ontspanning van de leden.

Middelen:

Zij tracht dat doel te bereiken door:

 1. het gelegenheid geven tot beoefening van een trining voor de duiksport;

 2. Het organiseren van en deelnemen aan duikwedstrijden;

 3. Het samenwerken met anderen, die hetzelfde doel beogen;

 4. Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten, bevordelijk voor de vorming en ontspanning van de leden;

 5. Voorts door alle haar ten dienste gestelde wettige middelen.

Verenigingsjaar:

Het verenigingsjaar loopt van 1 january t/m 31 december daaropvolgend.

Leden:

De vereniging bestaat uit:

 1. werkende leden

 2. ondersteunende leden

 3. ereleden

 4. leden van verdienste

Aanmeldingen voor het lidmaatschap geschieden bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating.

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. schriftelijke opzegging bij het bestuur met inachtneming van een termijn van een tenminste een maand.

 2. royement, uit te spreken door de algemene vergadering.

 3. overlijden

Algemene Vergadering:

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden. Op een algemene vergadering hebben de werkende leden actief en passief stemrecht.

Bestuur:

het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waarvan de voorzitter en de penningmeester meerderjarig dienen te zijn en wordt gekozen door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden. Het is belast met de leiding van de zaken in de vereniging. Het zorgt voor de handhaving van de statuten en huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de besluiten. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan één van de leden machtigen dit namens hem te doen. De werkwijze, de wijze van samenstelling, verkiezing en aftreden van het bestuur worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Geldmiddelen:

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies
 2. donaties
 3. andere verplichte bijdragen van de leden.
 4. andere baten.

Huishoudelijk regelement:

Bij een door de algemene vergadering vast te stellen Huishoudelijk reglement worden nadere bepalingen vastgelegd, betrekking hebbende op het beheer en de inrichting van de vereniging. Dit Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Wijziging van de statuten:

Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen door een algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Wijzigingen van de statuten treden in werking zodra daarop de koninklijke goedkeuring is verkregen.

Ontbinding:

De vereniging is ontbonden als 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen daarvoor worden uitgebracht op een speciaal daartoe belegde algemene vergadering.De liquidatie wordt door de algemene vergadering daartoe aangewezen perso(o)n(en) verricht. De vergadering beslist met inachtneming van art. 1702 B.W. wat er met de eigendommen der vereniging zal geschieden. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 3 mei 1968 nr. 73

Mij bekend, minister van justitie, namens hem, hoofd v.d. hoofdafdeling Privaatrecht. Th.v.Sasse v. Ysselt.