Huishoudelijk regelement

a. Ieder die lid wil worden van het Duikteam Miramar dient zich bij de secretaris op te geven. 

b. Na aanmelding bij de secretaris is men eerst gedurende een periode van vier weken kandidaat-lid. Na deze periode kan men automatisch lid worden van het Duikteam Miramar, tenzij het bestuur anders beslist. 

c. Een nieuw lid betaalt een entreegeld, vastgesteld door het bestuur. Dit bestaat uit een bijdrage voor het NOB-lidmaatschap en administratiekosten. 

d. Op voorstel van het bestuur en na goedkeuring door de algemene ledenvergadering kan een maximum aantal leden worden vastgesteld. 

e. Indien dit maximum is bereikt worden aspirant-leden op een wachtlijst geplaatst. 

f. Gezinsleden en daarmee gelijk te stellen personen worden, voor zover zij als aspirant-lid zijn ingeschreven met voorrang behandeld ten opzichte van overige wachtlijstle­den.

a. Elk lid betaalt een contributie die op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De contribu­tie wordt per
jaar vooraf voldaan. Afwijken van deze regel wordt alleen bij uitzondering en in overleg vooraf met het bestuur toegestaan.

b. Nieuw binnenkomende leden betalen naar rato.

c. De minimum bijdrage van de donateurs en begunstigers wordt door de jaarlijkse algemene ledenver­gadering vast­gesteld.

a. Het lidmaatschap vervalt door royement wegens gedragingen of handelingen die in strijd zijn met de belangen van
de vereniging of haar leden.

b. Een voorstel tot royement kan in een algemene ledenverga­dering ingediend worden door het bestuur of door tenmin­ste tien
stemgerechtigde leden. Absolute meerder­heid is bij stemming vereist.

c. Bij royement van een lid kan het betreffende lid binnen 1 maand na schriftelijk kennisgeving van het royementsbe­sluit
een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Hangende de beroepstermijn en het beroep is het lid geschorst.

d. Leden die vanwege financiële schulden aan de vereniging zijn geroyeerd kunnen pas na voldoening van deze schulden
opnieuw lid worden.

a. Er wordt jaarlijks tenminste één algemene ledenvergade­ring bijeengeroepen en verder voor zover het bestuur of vijf van
het totaal aantal stemgerechtigde leden dit wensen.

b. Op de algemene ledenvergadering worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Besluiten
hebben alleen geldigheid indien 25% van de stemgerechtigde leden hun stem heeft kunnen uitbrengen.

c. Voorstellen voor de agenda van een algemene ledenvergade­ring dienen twee weken voor die vergadering bij de secre­taris
te zijn ingediend.

d. Een algemene ledenvergadering is pas geldig indien ten­minste één week van tevoren aan alle leden hiervan schriftelijk
of per E-mail is bericht met vermelding van plaats, datum, tijd en de volledige agenda.

a. Stemrecht hebben leden, conform de ledenlijst op de datum van de ALV.

b. Donateurs hebben geen stemrecht.

c. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Tenzij het bestuur een schriftelijke stemming nodig acht.

d. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Leden die bij stemming geen stembriefje inleveren worden
geacht blanco te hebben gestemd.

e. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staken der stemmen over personen
wordt een herstemming gehouden: staken de stem­men voor de tweede maal dan beslist het lot.

f. Bij stemming over een functie, waarvoor meer dan twee personen kandidaat gesteld zijn, wordt, indien bij een eerste
stemming geen der kandidaten een absolute meerder­heid van stemmen gekregen heeft, een herstemming gehouden tussen
de twee kandidaten, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben.

g. Stemmen bij schriftelijke volmacht is mogelijk. Ieder op de vergadering aanwezig lid mag maximaal 2 stemmen bij volmacht
uitbrengen. Voor aanvang van de vergadering dient bij het bestuur kenbaar gemaakt te worden wie welke volmachten heeft.

a. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, men dien verstande
dat het bestuur altijd uit een oneven aantal bestaat.

b. De leden van het bestuur worden jaarlijks op een algemene ledenvergadering gekozen uit en door de stemgerechtigde leden.

c. Zij nemen telkens zitting voor de duur van één jaar.

d. Indien zich tussentijds vacatures in het bestuur voor­doen, roept het bestuur zo spoedig mogelijk ter vervul­ling van de
vacatures een algemene ledenvergadering bijeen.

e. De zo gekozen bestuursleden blijven in functie tot de eerstvolgende bestuursverkiezing.

f. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden gesteld door het bestuur of door tenminste vijf van de stemge­rechtigde
leden. In dit laatste geval moeten de namen van de kandidaten tenminste 24 uur voor het houden van de vergadering schriftelijk
bij de secretaris van het be­stuur worden ingediend.

g. De namen van de door het bestuur gestelde kandidaten moeten minstens één week voor de algemene ledenvergade­ring
aan de leden bekend worden gemaakt.

h. Indien voor het begin van de algemene ledenvergadering geen kandidaten voor de opengevallen bestuursfuncties zijn
aangemeld, kunnen stemgerechtigde leden tijdens deze vergadering alsnog kandidaat worden gesteld.

i. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

j. Over elke functie wordt apart gestemd.

k. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen.

l. Het bestuur is belast met de uitvoering van de bepalingen van het reglement en van de besluiten van de algemene
ledenvergaderingen, alsmede met de dagelijkse leiding van alle verenigingszaken. Voor iedere subcommissie, belast met
bijzondere werkzaamheden is steeds en lid van het bestuur contactpersoon, uitgezonderd de kascom­missie.

m. De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten, reglementen en
besluiten. Hij ondertekent met de secretaris de notu­len na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

n. Bij afwezigheid van een trainingscommissie vallen haar taken toe aan het bestuur.

o. De secretaris voert de correspondentie en draagt zorg voor het archief en het notuleren der vergade­ringen. Hij draagt
zorg voor de aanwezigheid van een presentielijst op de algemene ledenvergaderin­gen. Aan het einde van elk jaar wordt een
jaarverslag samengesteld over de activi­teiten van de vereniging en haar bestuur.

p. De penningmeester beheert de gelden en draagt zorg voor de inning van de contributies en donaties van donateurs en
begunstigers. Hij stelt aan het einde van het jaar een jaarverslag samen omtrent de toestand der geldmiddelen en maakt in
overlegmet de overige bestuursleden een begro­ting op voor het komende verenigingsjaar. Een door alle bestuursleden
ondertekende balans en staat van baten en lasten, wordt aan het eind van het boekjaar ter controle ter beschikking gesteld
van de op de voorafgaande algeme­ne ledenvergadering benoemde kascommissie.

q. Het financiële verslag en de begroting moeten aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden onder­worpen.
Voor uitgaven boven de € 500,00 die niet in de begroting naar voren zijn gebracht, behoeft het be­stuur de toestemming van de
eerstvolgende algemene leden­verga­dering.

a. Er zijn een trainingscommissie, een materiaalcommissaris, een kascommissie en een activiteitencom­missie. Taak,
samenstelling en werkwijze van de commissie worden zo nodig vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

b. Wanneer er behoefte bestaat tot het instellen van een nieuwe commissie, dan kan dat na goedkeuring van het bestuur
plaatsvinden. Nut, taak, samenstelling en werkwijze van de commissie worden zo nodig vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.

c. De leden van de commissie worden jaarlijks op een algeme­ne ledenvergadering gekozen uit en door de stemgerechtig­de
leden.

d. Zij nemen telkens zitting voor de duur van één jaar.

e. Tussentijds gekozen leden blijven in functie tot de eerst­volgende commissieverkiezing.

f. Aftredende leden van de commissie zijn herkiesbaar.

a. Een door de vereniging georganiseerde groepsduik wordt gecoördineerd door een duikleider.

b. De duikleider dient minimaal in het bezit te zijn van een 2* duikbrevet en de brevetspecialisatie duikleider of over een
gelijkwaardige kwalificatie te beschikken en hij of zij dient minimaal 18 jaar oud te zijn.

c. De duikleider ziet er op toe dat er veilig gedoken wordt en hanteert daarbij onder meer de richtlijnen voor veilig duiken van de
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

d. De duikleider heeft namens het bestuur de bevoegdheid om deelnemers uit te sluiten van de groepsduik of de groepsduik
af te gelasten indien naar zijn oordeel sprake is van een onveilige situatie.

e. De duikleider ziet toe op de geldigheid van de medische keuring.

a. De trainingscommissie legt zich er op toe de instructie van de leden zo doelmatig mogelijk te organiseren, met inachtneming
van de richtlijnen voor veilig duiken van de NOB. De hiertoe aangewezen instructeurs maken deel uit van de trainingscommissie.

b. Voor informatie op het gebied van de duiksport kan de vereniging overgaan tot aanschaf van of abonneren op boekwerken
en tijd­schriften. Het beheer hiervan valt onder de trainingscom­missie of anders het bestuur.

c. De vereniging houdt zich, voor het afnemen en verstrekken van duikbrevetten aan de regels, zoals die zijn gesteld door de
Nederlandse Onderwatersport Bond.

a. De materiaalcommissaris zorgt voor de registratie, het onderhoud en de vervanging van het materiaal van de vereniging.

b. Hij adviseert zo nodig het bestuur en de leden bij de aankoop van uitrustingsstukken.

c. Materiaal van de vereniging kan ter beschikking gesteld worden aan individuele leden, uitsluitend voor eigen gebruik,
volgens regels en tegen vergoeding, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

d. Het gebruik van materiaal van de vereniging door individuele leden is alleen toegestaan bij groepsduiken, georganiseerd
door de vereniging en/of bij activiteiten in het kader van de duiksport opleiding.

a. Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten en het Huishoude­lijk Reglement en aan
alle andere bestaande regels, bepalingen en besluiten, zoals die zijn vastge­steld door de vereni­gingsorganen.

b. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement dienen drie weken voor een daartoe bijeen te roepen vergadering
schriftelijk bij het bestuur te zijn inge­diend.

c. Een nieuw lid ontvangt gratis een exemplaar van de statu­ten, het Huishoudelijk Reglement en de breveteisen.