Privacybeleid

Helaas is het privacybeleid alleen leesbaar op Desktop of Tablet!

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Duikteam Miramar Groningen, gevestigd te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40023926, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@miramargroningen.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • NOB relatienummer
 • Duikbrevet(ten)

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Administratie

 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • NOB relatienummer
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Penningmeester
 • ALV

Het verrichten en versturen van bestellingen voor club-kleding, instructieboeken, etc.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Producent
 • VervoerderLedenlijst clubblad

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Duik-/instructeurs-brevet
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres

Onderlinge communicatie leden

Zolang als men aangemeld is.

 • Secretaris
 • Leden

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • Secretaris

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Om toegang tot de compressor te regelen

 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Pasnummer

Toestemming

 
 • compressorcommissie

Om uitleen van het clubmateriaal te regelen

 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • nummers en types uitgeleend materiaal
 • datum uitleen
 • datum inleveren

Toestemming

Schriftelijk via formulier, bij elke uitleen van duikmateriaal van de club. Bij het inleveren wordt de registratie vernietigd.

 • materiaalcommissaris

T.b.v. veiligheid bij clubduiken: duikjournaal

 • Datum
 • Duikplaats
 • Naam
 • Naam buddy
 • Diepte
 • Tijd
 • Flesdruk begin- en eind

Toestemming

Iedere duik die in clubverband wordt gemaakt wordt geregistreerd.

 • Duikleider

T.b.v. veiligheid bij clubduiken: doorgeven incidenten aan DOSA

 • Naam
 • Gegevens duikjournaal (zie boven)
 • Beschrijving incident

Toestemming

Alleen als zich een incident voor heft gedaan.

 • Duikleider

T.b.v. veiligheid bij clubduiken: registratie personen met bepaalde medische aandoeningen (diabetes)

 • Naam
 • Medicijn (en wijze van toedienen)

Toestemming

Deze informative moet voor een duik ook met de buddy worden gedeeld.

 • Duikleider

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Begin- en einddatum lidmaatschap

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris duikteam Miramar Groningen

E-mail: secretaris@miramargroningen.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.